logo klubu

Sponosring, darowizny - osoby prawne.

 Priorytetem Klubu jest przedewszystkim  organizacja imprez szachowych w których będziecie mógli wystartować bez wpisowego, mogli wypić kawę czy herbatę którą my zapewnimy. Także chcemy żebyście brali udział w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez nasz klub. TY i TWOJA Firma może nam w tym pomóc!!!

Osoby prawne

 

W myśl ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) od podstawy opodatkowania (dochodu)
można odliczyć darowiznę przekazaną na cele pożytku publicznego, która nie
przekracza 10% dochodu podatnika.

 

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 

Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód
ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

 

 1. 1.1)darowizn przekazanych
  na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie,organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym
  działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej
  ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w
  art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,

 

Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

19) turystyki i krajoznawstwa;

 

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,

 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i
stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

Należy tu podkreślić, że możliwość odliczenia od dochodu zależy od tego czy
dana organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych i wolontariacie i nie jest konieczne posiadanie statusu Organizacji
Pożytku Publicznego.

 

 

Te wymagania spełnia "Lubelski Klub Szachowy".

 

 

Z racji przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona, najlepiej: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Priorytetem Klubu jest przedewszystkim  organizacja imprez szachowych w których będziecie mógli wystartować bez wpisowego, mogli wypić kawę czy herbatę którą my zapewnimy. Także chcemy żebyście  brali udział w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez nasz klub. TY lub Twoja Firma może nam w tym pomóc!!!

 

 

Lubelski Klub Szachowy ul. Biernata z Lublina 20/3, Lublin 20-465,

 

NIP 946-26-23-510, REGON 060757417

 

Nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360 

 

 

Trzeba pamiętać!!! Darowizn gotówkowych wpłacanych do kasy obdarowanego nie odliczamy.

 

 

 

 

 

Informacje

Znalezione obrazy dla zapytania lublin miasto inspiracji 
Lublin-is-Youth-2023.jpg  
Zadanie  zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin”.

Spotkania sekcji szachowej:
poniedziałek, piątek godz.15,30-20,30, al. Józefa Piłsudskiego 22.
Zapraszamy w 2024!
=======================================  

Spotkania i zajęcia bezpłatne! 
Zapraszamy !

koziolek

Turnieje_live


AMP 2024 - Lublin
AMP 2024

Nasze turnieje

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zadanie dnia

Ranking live

Więcej na stronie 2700chess.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się, aby pliki te były zapisywane na twoim komputerze. Dodatkowe informacje - polityka cookies.