logo klubu

Sponosring, darowizny - osoby prawne.

 Priorytetem Klubu jest przedewszystkim  organizacja imprez szachowych w których będziecie mógli wystartować bez wpisowego, mogli wypić kawę czy herbatę którą my zapewnimy. Także chcemy żebyście brali udział w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez nasz klub. TY i TWOJA Firma może nam w tym pomóc!!!

Osoby prawne

 

W myśl ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) od podstawy opodatkowania (dochodu)
można odliczyć darowiznę przekazaną na cele pożytku publicznego, która nie
przekracza 10% dochodu podatnika.

 

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.

 

Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód
ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

 

 1. 1.1)darowizn przekazanych
  na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie,organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym
  działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej
  ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w
  art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,

 

Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

19) turystyki i krajoznawstwa;

 

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,

 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i
stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

Należy tu podkreślić, że możliwość odliczenia od dochodu zależy od tego czy
dana organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych i wolontariacie i nie jest konieczne posiadanie statusu Organizacji
Pożytku Publicznego.

 

 

Te wymagania spełnia "Lubelski Klub Szachowy".

 

 

Z racji przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona, najlepiej: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Priorytetem Klubu jest przedewszystkim  organizacja imprez szachowych w których będziecie mógli wystartować bez wpisowego, mogli wypić kawę czy herbatę którą my zapewnimy. Także chcemy żebyście  brali udział w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez nasz klub. TY lub Twoja Firma może nam w tym pomóc!!!

 

 

Lubelski Klub Szachowy ul. Biernata z Lublina 20/3, Lublin 20-465,

 

NIP 946-26-23-510, REGON 060757417

 

Nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360 

 

 

Trzeba pamiętać!!! Darowizn gotówkowych wpłacanych do kasy obdarowanego nie odliczamy.

 

 

 

 

 

Informacje

Znalezione obrazy dla zapytania lublin miasto inspiracji 
SPOTKANIA PLENEROWE W PARKU LUDOWYM LIPIEC - SIERPIEŃ 2024
wtorek i czwartek 16,00-19,00. Zapraszamy! 
  
 
50%.jpg

=========================================
Zadanie  zakresie  wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin”.

Spotkania sekcji szachowej:
Poniedziałek i piątek !
 godz.15,30-20,30,
al. Józefa Piłsudskiego 22.

Zapraszamy od września! Informacja na początku września!
=======================================  

Spotkania i zajęcia bezpłatne! 
Zapraszamy !

koziolek

Turnieje_live

Nasze turnieje

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zadanie dnia

Ranking live

Więcej na stronie 2700chess.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się, aby pliki te były zapisywane na twoim komputerze. Dodatkowe informacje - polityka cookies.