logo klubu

Otwarty Turniej Szachowy w Atrium Felicity w Lublinie 28.X.2018

felicity_szachy_Ims-duzy-1920x1080.jpg

W niedzielę 28 października odbędzie się Otwarty Turniej Szachowy. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem po 8 minut plus 5 sekund za każdy wykonany ruch dla zawodnika na całą partię. Podczas Turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Podczas trwania Turnieju prowadzone będą zabawy i konkursy szachowe.
w godz. 11.00-16.40 – Turniej Szachowy z nagrodami
w godz. 17.00-19.00 - Symultana Szachowa z Maciejem Koziejem, Mistrzem Świata Amatorów 2017
w godz. 11.30-18.30 - Szachowa mini szkółka z Instruktorem dla najmłodszych
Zapisy na Turniej startują 12 października i trwają do 25 października. Ilość miejsc ograniczona.
Udział w Turnieju Szachowym jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza na stronie https://www.chessarbiter.com lub można przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszamy, potwierdzanie rejestracji oraz rejestracja dodatkowa, w przypadku wolnych miejsc, w biurze Turnieju już od godziny 10.00.
10:00-10:45 - potwierdzenie zgłoszeń i zapisy do Turnieju po tej godz. będą dopuszczani rezerwowi znajdujący się na miejscu.

REGULAMIN Uczestnictwa w Turnieju Szachowym w Atrium Felicity w Lublinie w dniu 28 października 2018 roku organizowanym przez ACOMM Public Relations Boutique Agnieszka Komarzeniec we współpracy z Lubelskim Klubem Szachowym

§ 1.

 1. Organizatorem Turnieju Szachowego (zwanego dalej: „Turniej”), który będzie miał miejsce na terenie Atrium Felicity w Lublinie pod adresem: 20-315 Lublin, aleja Wincentego Witosa 32,jest ACOMM Public Relations Boutique Agnieszka Komarzeniec z siedzibą w Lublinie, ul. Sieciecha 21, 20-388 Lublin, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Współorganizatorem Turnieju jest Lubelski Klub Szachowy, zwany dalej „Współorganizatorem”.
 3. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.jedn. Dz.U. 2015 r., poz. 2139, z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm., zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”) oraz pozostaje zgodny z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm., zwanej dalej również: „Ustawą Konsumencką”).
4.       Niniejszy Regulamin dotyczy Turnieju, w którym udział weźmie 40 osób, a tym samym do tego Turnieju nie będą miały wprost zastosowania postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych (t.jedn.: Dz.U. 2015, poz. 2139).

5.       Każda osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w Turnieju, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6.       Z udziału w Turnieju wykluczeni są pracownicy Organizatora, Współorganizatora, Centrum Handlowego Atrium Felicity oraz członkowie ich rodzin.

7.       Celem Regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Turnieju w związku z rejestracją uczestnictwa.

8.       Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

1)      Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;

2)      Turniej” – oznacza Turniej Szachowy przeprowadzony według zasad opisanych w dalszej części Regulaminu;

3)      Uczestnik” – oznacza każdą Osobę Fizyczną, która nabyła prawo do uczestnictwa poprzez zarejestrowanie się do uczestnictwa w Turnieju.

§ 2.

Uczestnikiem Turnieju może zostać każda Osoba Fizyczna, która:

1.       Zarejestruje się do udziału w Turnieju; przez Osobę Fizyczną – według niniejszego Regulaminu – rozumie się osobę, która najpóźniej w dniu Turnieju ukończy 18 rok życia. Osoby poniżej 18 roku życia, mogą zarejestrować się wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;

2.       Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w Turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, obowiązującym od 25 maja 2018, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - czyli zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

3.       Wyrazi zgodę na utrwalanie wizerunku i korzystanie z niego w celach promocyjno-reklamowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatora, Współorganizatora i Spółkę Atrium Felicity sp. z o.o. oraz przez osoby trzecie z nią współpracujące.

4.       Wyrazi zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa miasta/miejscowości zamieszkania lub przynależność klubowa) przez Organizatora, Współorganizatora i Spółkę Atrium Felicity sp. z o.o. oraz przez osoby trzecie z nią współpracujące, po zakończeniu Turnieju w ramach listy Zwycięzców Turnieju.

§ 3.

Zasady uczestnictwa w Turnieju:

1.       Rejestracja na Turniej jest nieodpłatna i jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

2.       Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 40 osób.

3.Rejestracji do Turnieju można dokonać za pośrednictwem formularza na stronie www.chessarbiter.com lub poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 października 2018r.

4.  Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, nr telefonu.

5.       Potwierdzenia rejestracji należy dokonać w dniu Turnieju w miejscu Turnieju w godz. 10.00-10.45.

6.       W przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie dodatkowa rejestracja chętnych osób w miejscu Turnieju w dniu Turnieju.

7.       Przystępując do Turnieju Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

§ 4.

1.       Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem po 8 minut plus 5 sekund za każdy wykonany ruch dla zawodnika na całą partię.

 1. W Turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. O końcowej kolejności decyduje:
  1) liczba zdobytych punktów,
  2) Buchholz bez skrajnych wyników,
  3) Buchholz pełny,
  4) liczba zwycięstw,
  5) progress,
  6) wynik bezpośredniego pojedynku.
3.       Harmonogram Turnieju Szachowego:

10:00-10:45 - potwierdzenie zgłoszeń i zapisy do Turnieju

11:00-11.05 – uroczyste otwarcie Turnieju

16:40-17:00 – zamknięcie Turnieju oraz wręczenie nagród i dyplomów

17:00-19:00 – Symultana Szachowa z Mistrzem

11:30-18:30 - mini szkółka szachowa

§ 5.

1.       W ramach Turnieju wyłonionych zostanie 8 Zwycięzców. Każdemu Zwycięzcy przysługuje 1 (słownie: jedna) nagroda.

2.       Łączna liczba nagród w Turnieju wynosi 8.

3.       Organizator zapewnia w Turnieju następujące nagrody:

Nagroda za zajęcie I miejsca w Turnieju Szachowym - Bon na zakupy o wartości 200 zł

Nagroda za zajęcie II miejsca w Turnieju Szachowym - Bon na zakupy o wartości 150 zł

Nagroda za zajęcie III miejsca w Turnieju Szachowym - Bon na zakupy o wartości 100 zł

Nagroda za zajęcie IV miejsca w Turnieju Szachowym - Bon na zakupy o wartości 50 zł

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii seniorzy (powyżej 60 lat) -  Bon na zakupy o wartości 50 zł

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii juniorzy (poniżej 18 lat) - Bon na zakupy o wartości 50 zł

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii kobiety - Bon na zakupy o wartości 50 zł

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii dzieci (poniżej 12 lat) -  Bon na zakupy o wartości 50 zł

4.       Wszelkie obowiązki podatkowe, wynikające z niniejszego Regulaminu, leżą po stronie Organizatora Turnieju.

5.       Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej zamiany na inną nagrodę.

6.       Z tytułu uczestnictwa w Turnieju żadnemu z jego Uczestników nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków.

7.       Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są do osobistego odbioru oraz pisemnego pokwitowania odbioru nagrody.

8.       Osoby poniżej 18 roku życia mogą odebrać nagrody wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, po podpisaniu protokołu odbioru nagrody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 6.

Uczestnik Turnieju niniejszym oświadcza iż wyraża zgodę nautrwalanie przebiegu Turnieju (np. w formie fotografii, filmu audio-wizualnego, itp.), w tym w szczególności wizerunku Uczestnika, dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Turnieju w przyszłych latach, przez Organizatora, Współorganizatora, spółkę Atrium Felicity Sp. z o.o. a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji znanych aktualnie, w szczególności wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora, Współorganizatora, spółkę Atrium Felicity Sp. z o.o., w szczególności wyraża zgodę na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach w/w materiału promocyjnego (jego całości lub części), także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek):

a)      w mediach, w tym w mediach elektronicznych (np. na stronach internetowych), w mediach radiowo-telewizyjnych;

b)      w prasie;

c)       w broszurach, ulotkach, gazetkach, banerach, telebimach, reklamach, itp.;

/-/ bez ograniczenia w szczególności w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz Organizatora, Współorganizatora, spółki Atrium Felicity Sp. z o.o., jakichkolwiek dodatkowych opłat. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolną i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku, także w przypadku wykorzystywania jego w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. Uczestnik oświadcza również, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik oświadcza nadto, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla spadkobierców i następców prawnych. Uczestnik oświadcza, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. Organizator, jego następcy prawni oraz współpracownicy mogą przenieść na inne podmioty (osoby trzecie) prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie dotyczącym Organizatora lub innych podmiotów. Ponadto Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela bez prawa do dodatkowej odpłatności, a przy tym oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia za publikację w/w wizerunku, a przy tym wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, a przy tym bez prawa do dodatkowej odpłatności, na czerpanie korzyści z wykorzystania w/w wizerunku.

§ 7.

1.     Zgłaszając swój udział w Turnieju, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, obowiązującym od 25 maja 2018, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - czyli zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) - przez administratora danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator oraz Współorganizator Turnieju (zwani także „Administratorem Danych Osobowych”).

2.     Organizator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje jedynie w celu realizacji Turnieju i w celach marketingowych Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących.

3.     Uczestnik Turnieju ma prawo żądać, aby przechowywane dane osobowe zostały uzupełnione, uaktualnione, sprostowane, aby czasowo lub na stałe wstrzymane zostało ich przetwarzanie lub też aby zostały usunięte, w razie niekompletności, nieaktualności, nieprawdziwości danych, lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa lub jeżeli są zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Uczestnik ma także prawo – w drodze pisemnej – żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4.     Organizator oraz Współorganizator dochowuje należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są udostępniane innym podmiotom.

§ 8.

Postanowienia końcowe Regulaminu:

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju z ważnych przyczyn.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Turnieju.

3.       Organizator nie zapewnia Uczestnikom Turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie majątkowe Uczestników posiadane na terenie Turnieju.

5.       Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronach: www.szachy.lublin.pl   https://www.facebook.com/szachy.lublin/ www.chessarbiter.com

6.       Niniejszy Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestnika z momentem wyrażenia akceptacji wyrażonej w trakcie procedury rejestracji uczestnictwa w Turnieju.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Turnieju, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Turnieju, ani nie naruszy praw nabytych przez jego Uczestników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
§ 9.

1.       Każde naruszenie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Turnieju. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator lub Współorganizator Turnieju i jest ona ostateczna.

2.       Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3.       Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Turnieju będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika Turnieju z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 10.

1.       Nieważność jednego lub więcej postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

2.       W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.       Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Informacje

Znalezione obrazy dla zapytania lublin miasto inspiracji 
Lublin-is-Youth-2023.jpg  
Zadanie  zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin”.

Spotkania sekcji szachowej:
poniedziałek, piątek godz.16,00-20,00, al. Józefa Piłsudskiego 22Zapraszamy od 08.września!
=======================================  
środa 17,00-20,00 zajęcia z projektu Budżetu Obywatelskiego 2023 - Dom Kultury "SKARPA" ul. Przytulna 4   Zapraszamy od września!
======================
Spotkania i zajęcia bezpłatne! 
Zapraszamy !

koziolek

Turnieje_live

Nasze turnieje

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zadanie dnia

Ranking live

Więcej na stronie 2700chess.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się, aby pliki te były zapisywane na twoim komputerze. Dodatkowe informacje - polityka cookies.